BYFÖRENINGENS STADGAR

 

 §1. Föreningens namn och verksamhetsområde.

 Föreningens namn är Bonarps Byförening och har som verksamhetsområde Bonarps by.

 

 §2. Ändamål

 Föreningen, som är politiskt och religiöst oberoende, skall verka för sammanhållning och samförstånd mellan

 medlemmarna samt värna om bygdens tradition och dess framtida utveckling.

 Föreningen ska vara en ideell förening, utan ekonomisk vinning.

 

 §3. Medlemskap

 Medlemskap erhålls så snart årsmötets fastställda årsavgift erlagts. Erlagd medlemsavgift ger rösträtt på

 föreningsmöten.

 Röstning genom fullmakt får ske.

 

 §4. Styrelsen

 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, och eventuella underlydande sektioner, som har

 rapporteringsskyldighet till styrelsen. Styrelsen består av ordförande och fyra(4) ledamöter samt två (2)

 suppleanter. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen bestämmer själv konstituering.

 Ordförande väljs på två (2) år, övriga ledamöter väljs på två (2) år med ordförandes eller kassörs jämte hälftens

 avgång det ena året och resterande året därpå. Styrelsemöte äger rum fyra gång/år. Utdrag av styrelseprotokoll

 kommer att finnas tillgängligt för allmänheten.

 

 §5. Valberedningen

 Valberedningen utgörs av två (2) personer och väljs på årsmötet för tre (3) år rullande. Den person som sitter

  sitt tredje (3:e) år är sammankallande.

 

 §6. Revisorer

 Två (2) revisorer väljs av årsmötet på ett (1) år vardera.

 

 §7. Årsmötet

 Årsmötet skall hållas före april månads utgång. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Kallelse till ordinarie

 årsmöte ska ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före mötet, samt vid extra möte minst åtta (8) dagar före

 mötet. Sättet för kallelse bestäms av årsmötet. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 

    1.Mötets öppnande

    2.Val av ordförande för årsmötet

    3.Val av sekreterare för årsmötet

    4.Val av två (2) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera  årsmötesprotokollet

    5.Godkänna kallelsen till årsmötet

    6.Godkänna dagordningen till årsmötet

    7.Styrelsens verksamhetsberättelse

    8.Ekonomisk redovisning och revisorernas årsberättelse

    9.Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

   10.Fastställande av verksamhetsplan, budget samt årsavgift

   11.Val av ordförande för två (2) år

   12.Val av kassör på två (2)år

   13.Val av styrelseledamöter och suppleanter på två (2) år

   14.Val av revisorer och suppleanter på ett (1) år

   15.Val av valberedning, två (2) personer

   16.Beslut om kallelse till årsmöte samt årsavgift

   17.Motioner (skriftligen inlämnade till styrelsen senast 31/1)

   18.Övriga ärenden

 

 § 8 Räkenskaper och revision

 Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaper skall vara lämnade till revisorerna senast 31/1.

 

 §9. Motioner

Motioner (skriftliga) ska vara inkomna senast fjorton (14) dagar före ordinarie styrelsemöte och innan årsmöte senast den 31/1.

 

 §10. Ändring av stadgar och föreningens upplösning

 Eventuella ändringar av stadgar samt beslut om föreningens upplösning fattas vid två (2) stormöte, därav

 minst ett (1) årsmöte, med minst 2/3 majoritet.

 

 § 11 Föreningstecknare

 Föreningen tecknas av ordförande och  kassören var för sig.